M.R.
Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van het bestuur t.a.v. de school. De MR van de Rietslenke bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de school. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van haar taken nodig is. De MR zet zich in voor de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel. Ze heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de MR nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

In het schooljaar 2022/2023 bestaat de MR uit de volgende personen:

* namens de ouders: Dhr. D. Vinke (voorzitter), Mevr. S. Hanegraaf en Dhr. R. Wermink 
* namens de leerkrachten: Mevr. J. Altena (secretaris), dhr. D. bakker en Mevr. J. Eilert

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de kalender op de website. Over het algemeen is tijdens het eerste deel van de vergadering de schooldirecteur aanwezig. Als u vragen heeft over de MR, neem dan gerust contact op met één van de bovenstaande personen. We praten u graag bij.

Mailadres: mr.rietslenke@skot.nl


Klik HIER voor het jaarverslag
O.R.

Wat is het doel van de ouderraad en waarom een vrijwillige bijdrage

Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Samen met het schoolteam probeert de ouderraad de activiteiten op school extra leuk en sfeervol te maken. De ouderraad is op allerlei gebieden actief. De kinderen beschouwen veelal de activiteiten als hoogtepunten van het schooljaar. Daarom werkt de ouderraad aan deze activiteiten mee, hetzij financieel dan wel organisatorisch.
Elk schooljaar willen we de vrijwillige hulp op school weer opstarten.
We hopen weer veel mensen enthousiast te krijgen om te komen helpen op de school van uw kind (eren).
Natuurlijk weten wij dat we in een drukke tijd leven, waarbij iedereen naast zijn/haar werk of thuis allerlei verplichtingen kent.
Het zou jammer zijn voor uw kind wanneer bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, vanwege het ontbreken van de noodzakelijke steun en inzet van ouders, opa’s, oma’s en andere hulp. In de meeste gevallen gaat het slechts om een paar uurtjes van uw tijd per schooljaar.

Niet alle schoolactiviteiten worden vergoed door het Ministerie van Onderwijs zoals kerst, carnaval, kinderboekenweek, sinterklaas, schoolfeest, sponsorloop, schoolreis en alle andere (culturele) activiteiten die zich verder voordoen in een schooljaar.
De ouderraad vraagt daarom een bijdrage aan het begin van het schooljaar, om deze activiteiten te kunnen organiseren en te bekostigen.
De informatie m.b.t. de vrijwillige bijdrage ontvangt u bij de aanvang van het nieuwe schooljaar middels een brief. Wegens privacy-redenen verschijnt deze brief niet digitaal, maar krijgt elk schoolgaand kind, deze brief mee.
Ouders van kinderen die tijdens een schooljaar instromen, worden ook middels deze brief op de hoogte gebracht.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt €42,50,- per kind.
Indien uw kind instroomt gedurende het schooljaar wordt onderstaande staffeling gehanteerd:

December/januari    €32,- per kind

Februari/maart         €22,- per kind

April/mei                   €12,- per kind

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is 32.73.67.202 t.n.v. Ouderraad De Rietslenke.

Waar gaat uw geld nu naar toe?
Hieronder staat een overzicht van de te verdelen kosten per kind, zodat u een idee heeft waar alles blijft


Activiteit

Kosten

Aantal

Totaal

Sinterklaas

€6,-

8

€48€,-

Kerst

€2,-

8

€16,-

Pasen

€2,-

8

€16,-

Carnaval

€2,-

8

€16,-

Schoolreisje

€16,-

4

€64,-

Excursie groep 5

€12,-

1

€12,-

Openluchtmuseum groep 6          

€27,-

1

€27,-

Werkweek groep 7

€115,-

1

€115,-

Schoolkamp groep 8

€75,-

1

€75,-

Diversen

€5,-

8

€40,-

Totaal

   

€429,-

       

Ouderbijdrage

€42,50

8

€340,-

       

Verschil

   

€89,-
Om het verschil te compenseren organiseren we een keer in de 2 jaar een sponsorloop, fancyfair, obstakelrun of iets in die geest. Waarbij we een goed doel uitzoeken waar een deel van de opbrengst naar toe gaat en een deel dat wordt besteed aan het opvullen van het te kort.

Wilt u meer weten over hoe bijv. de ouderraad werkt, neem dan contact op met
de voorzitter van de ouderraad: Chantal Vlaskamp