M.R.

Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft tot doel ouders en personeel medezeggenschap te geven in het beleid van het bestuur t.a.v. de school. De MR van de Rietslenke bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van de school. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van haar taken nodig is. De MR zet zich in voor de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel. Ze heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de MR nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

In het schooljaar 2022/2023 bestaat de MR uit de volgende personen:

* namens de ouders: Dhr. D. Vinke (voorzitter), Mevr. S. Hanegraaf en Dhr. R. Wermink 
* namens de leerkrachten: Mevr. J. Altena (secretaris), dhr. D. bakker en Mevr. J. Eilert

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de kalender op de website. Over het algemeen is tijdens het eerste deel van de vergadering de schooldirecteur aanwezig. Als u vragen heeft over de MR, neem dan gerust contact op met één van de bovenstaande personen. We praten u graag bij.

Mailadres: mr.rietslenke@skot.nl


Klik HIER voor het jaarverslag